ORGANIZACIONA STRUKTURA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU

Institut za reumatologiju je ustanova prilagođena da na najbolji mogući način zadovolji potrebe bolesnika i da u isto vreme obezbedi najbolji mogući kvalitet zdravstvenih usluga koje pruža.  Organe upravljanja Instituta za reumatologiju čine: direktor, upravni i nadzorni odbor. Direktor ima 4 pomoćnika i to: za medicinske poslove, naučno-istraživačku delatnost, za nemedicinske poslove i za planiranje, organizaciju, evaluaciju i medicinsku informatiku. Stručne organe Instituta čine: Stručni savet, Stručni kolegijum, Etički odbor i Komisija za unapređenje kvaliteta rada.

Kompleksni spektar usluga koje obavlja Institut za reumatologiju organizovan je kroz više službi. Medicinski sektor Instituta za reumatologiju se sastoji od 6 bolničkih odeljenja, odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede, odeljenja za radiološku dijagnostiku, odeljenja za laboratorijsku dijagnostiku, službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, odseka za farmaceutsku zdravstvenu delatnost i dnevne bolnice. U okviru odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede nalazi se odsek za osteodenzitometrijsku, ultrazvučnu, elektromioneurografsku i kapilaroskopsku dijagnostiku, kao i odeljenje za klinička merenja. Nemedicinski sektor Instituta sastoji se od Službe za pravne i finansijske poslove koja ima odeljenje za pravne poslove i odeljenje za finansijske poslove i Službe za tehničke i druge slične poslove.

 

Organi upravljanja Instituta za reumatologiju su:

Direktor
- prof. dr Nemanja Damjanov

Upravni odbor- predsednik: Prim. mr sci. med. dr Nenad Lujić
članovi: dr Zorka Raičević,  Aleksandar Pantelić,  prim. dr Rusomir B. Miletić, prim. mr sci. med. Dragana Palić Obradović, prim. dr Marija Terek i prim. mr sci. med. dr Dragoslav Jablanović              


Nadzorni odbor- predsednik: Dipl. ph spec. Dragana Novović
članovi: Ivana Miladinović, strukovni pravnik, Vesna Janković, dipl.ing, prof. dr Radmila Petrović, VMS Milkica Zarupski

Stručni organi Instituta su:

Stručni savet - predsednik: prof. dr Nada  Vujasinović Stupar
Stručni kolegijum (čine ga svi šefovi odeljenja, pom. direktora i direktor)
Etički odbor : predsednik: Klin.asist. dr sci. med. Vera Milić
Komisija za unapredjenje kvaliteta rada- predsednik: Dr Tatjana Jović

Direktor Instituta:
prof. dr Nemanja Damjanov

Pomoćnik direktora za medicinske poslove:
Doc. dr Goran Radunović

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove:
Vesna Pajić Minderović, dipl. pravnik

Pomoćnik direktora za naučnoistraživačku i obrazovnu delatnost:
Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica

Pomoćnik direktora za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku:
Klin. asist. dr sci. med. dr Predrag OstojićGlavna medicinska sestra Instituta:
VMS Svetlana Zeković

Medicinski sektor:


Služba za naučnoistraživačku i obrazovnu delatnost:  (šef odeljenja: klin. asist. dr sci. med. dr Ivica Jeremić)

Osnovna delatnost Instituta odvija se kroz rad  Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede - (u okviru  Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede nalazi se Odsek za osteodenzitometrijsku, ultrazvučnu i kapilaroskopsku dijagnostiku)., Dnevnu bolnicu (U okviru dnevne bolnice nalazi se Odsek za lečenje zapaljenskih reumatskih bolesti i Odsek za praćenje i kontrolu bioloških lečenja),  Odeljenja za laboratorijsku dijagnostiku, Odeljenja za radiološku dijagnostiku, Službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Odsek ta farmaceutsku zdravstvenu delatnost (bolničku apoteku) i šest uže specijalizovanih bolničkih odeljenja.

Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede (šef odeljenja: dr Tatjana Jović, gl. med. sestra: VMS  Vanja Jovanović)
- Odsek za osteodenzitometriju (Šef odseka: prim. dr Katarina Simić Pašalić, gl. sestra: Vesna Stojiljković) 
- Odsek za ultrazvučnu dijagnostiku (Šef odseka: mr sci. med. dr  Slavica Prodanović, gl. sestra: MS Dragana Janačković)
- Odsek za elektromiografsku dijagnostiku
- Kapilaroskopska dijagnostika

Dnevna bolnica (šef: Dr Slađana Živojinović)

- Odsek za lečenje zapaljenskih reumatskih bolesti (gl. sestra: Biljana Arsin)
Odsek za praćenje i kontrolu biološkog lečenja
(gl. sestra: Olivera Mladenov)

Odeljenje za klinička merenja (šef odeljenja:Klin. asist. dr sci. med. dr Predrag Ostojić; gl. sestra: VMS Ljiljana Vračarić)
 

Odeljenje za radiološku dijagnostiku (šef odeljenja: dr Srđan Šerić, gl. tehničar: viši rendgen tehničar Vladimir Jelinek)

Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku (šef odeljenja: prof. dr Mirjana Bukilica, gl. laborant: Danijela Knežević)

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (šef službe: mr sci. med. dr Snežana Novković, glavni terapeut: viši fizioterapeut Vladimir Kuslev)

Bolničko odeljenje  II (šef odeljenja: prof. dr Nada Vujasinović-Stupar, gl. sestra odeljenja: VMS Snežana Slavković)

Bolničko odeljenje III (šef odeljenja:klin.asist. dr sci. med. dr Vera Milić, gl. sestra: VMS Bosa Radovčić)

Bolničko odeljenje IVA (šef odeljenja: doc. dr Goran Radunović, gl. sestra: VMS Jelena Mitković)

Bolničko odeljenje IVB (šef odeljenja: prof. dr Marija Radak-Perović, gl. sestra: VMS Ranka Ivanović)

Bolničko odeljenje V (Šef odeljenja: klin. asist. dr sci.med. dr Predrag Ostojić, gl. sestra: VMS Jelica Mišić)

Bolničko odeljenje VI  (vd. šef odeljenja: Dr Olivera Stanković gl. sestra: VMS Milica Mikić)

 

Nemedicinski sektor:

Odeljenje za pravne poslove: Šef odeljenja: Ljiljana Šipka Čortanovski, dipl. pravnik

U okviru ovog odeljenja nalazi se osoba zadužena za informacije od javnog znacaja (Vesna Pajić Minderović)  i
referent za komunikaciju sa javnošću
(Gordana Ristanović).

Odeljenje za finansijske poslove: Šef odeljenja: Ljiljana Jaćimović, dipl. ekonomista.

Služba za tehničke poslove: Šef službe: Jole Durutović, dipl. ing. 
 

 

Shema organizacione strukture Instituta za reumatologiju

 

STRUKTURA ZAPOSLENOG OSOBLJA

Institut ima 236 zaposlenih u radnom odnosu na neodređeno vreme. Od ukupnog broja zaposlenih, medicinske struke je 181, a nemedicinske 55.

Zdravstveni radnici - VSS

 Ukupno lekari + farmaceuti +  dipl. molekularni biolog 50
Specijalisti interne medicine-subspec. reumatolozi   9
Spec. interne medicine - gerontolog 1
Specijalisti interne medicine  16
Specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije - subspec.reumatolozi 3
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije- dečji fizijatar 1
Specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije 5
Specijalista pedijatar-subspec. reumatolog 1
Specijalista radiolog 2
Specijalista imunolog 1
Lekari na subspecijalizaciji iz reumatologije 6
Lekari na specijalizaciji interne medicine 5
Lekari na specijalizaciji iz pedijatrije 1
Lekari na specijalizaciji iz radiologije 1
Diplomirani farmaceut 1
Diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar 2
Dipl. molekularni biolog fiziolog 1
Lekar opšte medicine 0
   
   

Zdravstveni radnici - VŠS

ZDR.RADNICI  I ZDR. SARAD. (VŠS) Ukupno 54
Viša medicinska sestra- tehničar  23
Viši Fizioterapeut 20
Viši rendgen tehničar 5
Viši radni terapeut 2
Viši laboratorijski tehničar 4

            
 Zdravstveni radnici -SSS

ZDRAV.RADNICI  I ZDR. SARAD. Ukupno 78
Medicinske sestre- tehničari 58
Fizioterapeuti 3
Laboratorijski tehničari 15
Rendgen tehničari 1
Farmaceutski tehničari 1


 Nemedicinski radnici

Administrativno finansijski radnici- ukupno 28
Visoka stručna sprema 5
Viša stručna sprema 1
Srednja stručna sprema 21
PK radnik 1

 

Tehn. i pomoć. radnici - ukupno 27
Visoka stručna sprema 1
Viša stručna sprema 0
 KV radnici 11
PK radnici 4
NK radnici 10
Ostalo 1


NAUČNO NASTAVNA STRUKTURA ZAPOSLENIH

Institut je nastavna baza Medicinskog fakulteta za internu medicinu i reumatologiju, a nastavno osoblje čini jedan redovan profesor, dva vanredna profesora, dva docenta  i 3 klinička asistenta. Redovna nastava iz interne medicine za studente III, IV i V godine studija osnovna je delatnost nastavne baze, kao i poslediplomska nastava reumatologije u okviru magisterijuma i subspecijalizacije iz reumatologije. Za studente Medicinskog fakulteta sprovodi se praktična i teorijska  nastava i na engleskom jeziku. Lekari Instituta učestvuju i u nastavi iz opšte medicine, interne medicine, kliničke imunologije, fizikalne medicine, pulmologije, alergologije i imunologije, ortopedije, oftalmologije.
U ustanovi se obavlja praktična nastava za učenike srednjih i visokih medicinskih škola strukovnih studija.

ZDRAVSTVENI RADNICI SA NAUČNIM STEPENOM I
DRUŠTVENO STRUČNIM PRIZNANJEM

Profesor redovan  1
vanredan  3
Docenti 1
Klinički asistent 7

ZDRAVSTVENI RADNICI SA NAUČNIM STEPENOM I
DRUŠTVENO STRUČNIM PRIZNANJEM KOJI NISU 
NASTAVNO OSOBLJE

Doktori nauka 4
Doktor nauka - Naučni saradnik 1
Magistri nauka 8
Magistar nauka - Istražiač saradnik 1
Primarijusi 6