Rad u poliklinici              

Radno vreme Instituta je 07-19 časova. Rad u Odeljenju za specijalističko-konsultativne preglede odvija se preko specijalističkih ambulanti u dve smene, prepodnevnoj i poslepodnevnoj.

Prve preglede bolesnicima zakazuju izabrani lekari domova zdravlja putem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS)
 

U  Institutu se zakazuju samo kontrolni pregledi i to, putem službe za zakazivanje pregleda,  zakazuju se samo kontrolni pregledi koje indikuju lekari koji su obavili prve preglede ili ih direktno zakazuje lekar u ambulanti, po završenom pregledu ili prilikom otpusta pacijenta sa stacionarnog (bolničkog) lečenja.

Za pregled je potrebno imati uput od nadležnog lekara koji vazi 6 meseci i na osnovu koga se obavljaju svi konsultativni i kontrolni pregledi u Institutu, a bolesnici iz unutrašnjosti moraju imati overen uput od strane nadležnog Fonda.
 

Bolesnici koji imaju potrebu za hitnim pregledom i imaju uput sa naznakom "hitno", mogu se pregledati u "Hitnoj" ambulanti Instituta, koje svakodnevno obavljaju preglede i prijem u bolnicu.  

Posle ambulantnih pregleda bolesnici po potrebi odlaze u laboratoriju ili rendgen kabinet i obavljaju dopunske preglede, pa tako dijagnostički obrađeni ponovo dolaze u ambulantu lekara specijaliste na kontrolni pregled, kada se postavlja odgovarajuća dijagnoza, savetuje ambulantno ili bolničko lečenje, u ovoj ili nekoj drugoj ustanovi. 

Svi konsultativni pregledi u okviru Instituta (fizijatra, EMG, kapilaroskopija, osteodenzitometrija, ultrazvučni pregled), obavljaju se na osnovu internog uputa i takođe se zakazuju.

 

Detaljan raspored rada reumatologa
 

Detaljan raspored rada fizijatara

 

 

Rad u stacionaru

Rad u stacionaru organizovan je kroz šest bolničkih odeljenja, u manjoj meri specijalizovanih za određene vrste bolesti. U okviru šestog kliničkog odeljenja nalazi se Odsek za dečiju reumatologiju.

Prijem na bolničko lečenje obavlja se preko prijemne ambulante ("Hitna I" ambulanta). Bolesnici sa indikacijama za prijem odmah se hospitalizuju, a u uslovima  odsustva slobodnih mesta, vrši se zakazivanje bolničkog lečenja pomoću jedinstvene liste čekanja. Kriterijumi formiranja liste čekanja za prijem na bolničko lečenje formirani su u skladu sa preporukama Ministarstva za zdravlje i usvojeni od strane Upravnog odbora Instituta.
Prilikom prijema na stacionarno lečenje bolesnik se upućuje na odgovarajuće bolničko odeljenje u zavisnosti od oboljenja i ordinirajućeg lekara. Na odeljenju pored interniste-reumatologa rade i specijalisti fizikalne medicine uz medicinske sestre i fizioterapeute, a na odseku dečije reumatologije radi pedijatrijski reumatolog, tako da su obrada i lečenje bolesnika timskog karaktera.
Konsultacije lekara drugih specijalnosti, (neurolog, hematolog) sprovode se u uslovima potrebnih indikacija, ili se bolesnik upućuje na drugu kliniku, odnosno poziva se lekar konsultat sa druge klinike.