5.02.2015

 

Примена Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/2014) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Службени гласник РС“, бр. 49/2015).

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Институту за реуматологију, број 2/1 - 10, донет је на седници Управног одбора, дана 03.02.2015. године. Правилник је објављен на Огласној табли и Интернет страници Института дана 05.02.2016. године, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Правилником су уређени поступак унутрашњег узбуњивања, начин одређивања лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем као и друга питања од значаја за унутрашње узбуњивање у Инсттитуту за реуматологију.

Претходно, свим радно ангажованим лицима у Институту достављено је писмено обавештење, број 199/2 од 20.01.2016. године, о правима узбуњивача, поступку узбуњивања као и другима питањима од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача, у складу са Законом.

Одлуком директора Института,  бр. 199/1 од 20.01.2016. године, Љиљана Шипка -Чортановски, дипл. правник, одређена је за лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем

 

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Институту за реуматологију ............ (PDF)